Тезисы докладов

1. Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Иммунозависимая форма мигрени // "Аллергология и иммунология". – 2008. - №8. – с. 342.

2. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. Великі гранулярні лімфоцити: теоретичні і прикладні аспекти // Імунологія та алергологія. – 2008. - №3. - с. 101-102.

3. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є. Клінічний поліморфізм дефіциту великих гранулярних лімфоцитів // Імунологія та алергологія. – 2008. №3. – с. 102-103.

4. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. Високоактивна герпесвірусна інфекція верхніх дихальних шляхів – фактор ризику розвитку нейроінфекції та обтяжуючий чинник у хворих на рефрактeрну епілепсію // Імунологія, алергологія. – 2009. №2-3. – С. 183-184.

5. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. Особливості імунного статусу й інфікованість герпетичними вірусами дітей, хворих на рефрактерну епілепсію // Матеріали IX Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Питання імунології в педіатрії" (перебуває у друку).

6. Мальцев Д.В. Ефективність і безпечність імуноглобулінотерапії // Мат. науково-практичної конференції "Здоров'я: людина і технології" (14-15 травня 2010 року м. Київ). – С. 161–162.

7. Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Результаты изучения концентрации ФНО-альфа в сыворотке крови пациентов с верифицированной герпесвирусной нейроинфекцией, проявляющейся рефрактерным судорожным синдромом // Мат. XVI Межд. конгр. по реабилитации в медицине и иммунореабилитации (г. Париж, Франция; 29 апреля -03 мая 2011 года) в Ж. Аллергология и иммунология (Россйская Федерация). – 2011. – №1 (Т. 12). – С. 119–120.

8. Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Диагностика первичных и вторичных имунодефицитов при герпевиурсных нейроинфекциях с эпилептическим синдромом // Мат. VI Межд. конгр. по иммунопатологии и респираторной аллергии (15-18 сентября 2011 года; г. Москва, Российская Федерация) в Ж. Аллергология и иммунология (Российская Федерация). – 2011. – №3 (Т. 12). – С. 274.

9. Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Диференціальний підхід до діагностики нейроінфекцій, викликаних герпесвірусами різних видів // 9 міждисциплінарна науково-практична конференція ,,Епідеміологія,імунопатогенез, діагностика, лікування хламідіозу та TORCH –інфенкцій. (23-24 листопада м.Київ) в Ж. Імунологія та алергологія. – 2011. - №4. – С.88-89.

10. Мальцев Д.В., Казмирчук В.Е. Герпесвирусный височный долевой некротически – гемморагический энцефалит у упациентов с общим вариабельным иммунодефицитом Науково-практична конференція з міжнародною участю «Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика, лікування хламідіозу і torch-інфекцій», 29-30 листопада 2012 року, м. Київ // Імунологія та алергологія. Додаток. – 2012. – №3. – С. 36

11. Мальцев Д.В., Казмирчук В.Е. Диагностика герпесвирусной нейроинфекции при височной медианной эпилепсии. VII Международный конгресс по реабилитации в медицине и иммунореабилитации. V Всемирный форум по астме и респираторной аллергии., 21-24 апреля 2012, Нью-Йорк, США // Аллергология и иммунология. – 2012. – Т.13. - №1. – С.91-92.

12. Мальцев Д.В. Клінічні форми герпесвірусних нейроінфекцій людини. 10-а науково-практична конференція «Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика, лікування хламідіозу і torch-інфекцій», 6 листопада 2014 року, м. Київ // Імунологія та алергологія. Додаток. – 2014. – №2. – С. 8–9.

13. Мальцев Д.В. Діагностика імунодефіцитів у хворих на розсіяний склероз Науково-практична конференція «Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань нервової системи», 19-20 вересня 2013 року // Український неврологічний журнал. – 2013. – № 3(128). – С. 132.

14. Царик В.В., Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. Виявлення гіпо-IgE-синдрому серед імунологічно обстежених пацієнтів та його частота в популяції. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медикаментозна алергія: міждисциплінарні підходи до діагностики, лікування та профілактики», 23-24 вересня 2013 року // Імунологія та алергологія. Додаток. – 2013 - №1. – С. 37–38.

15. Kazmirchuk V.E., Maltsev D.V. Isolated IgE deficiency: clinical picture, diagnosis and treatment // International journal on immunorehabilitation. – 2013. – Vol. 15 (1). – P. 37.

16. Maltsev D.V., Kazmirchuk V.E. Herpesvirus neiroinfection in immunocompromised patients: diagnosis and treatment practice // International journal on immunorehabilitation. – 2013. – Vol. 15 (1). – P. 54.

17. Каzmirchuk V.E. Sarcoidosis – granulematosis. The modern view of the etiology and pathogenesis. XIX World Congress on rehabilitation in medicine and immunorehabilitation, Dubai, UAE, October 12-15 2013 // Int. J. Immunoreh. – 2013. - Vol. 15 (2). – P. 97.

18. Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Саркоидоз – гранулематоз. Современный взгляд на проблему. XIX Всемирный конгресс по реабилитации в медицине и иммунореабилитации, Дубаи, 12-15 октября 2013 года. Аллергология и иммунология (Москва). – 2013. – Т. 14, №3. – С. 229.

19. Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Изолированный дефицит IgE; клиника, диагностика и лечение // Аллергология и иммунология (Москва). – 2013. – Т14, №1. – С. 27.

20. Мальцев Д.В., Казмирчук В.Е. Герпесвирусные нейроинфекции у иммуноскомпрометированных больных: опыт диагностики и лечения // Аллергология и иммунология (Москва). – 2013. – Т14, №1. – С. 37.

21. Царик В.В, Казмирчук В.Е. Частота дефицита IgE среди иммунологически обследованных пациентов. Всемирный конгресс по реабилитации в медицине и иммунореабилитации, Дубаи, 12-15 октября 2013 года // Аллергология и иммунология (Москва). – 2013. – Т. 14, №3. – С. 183.

22. Мальцев Д.В. Класифікація малих імунодефіцит них хвороб. Науково-практична конференція'Персоніфікація сучасних принципів діагностики та лікування захворювань. Обумовлених порушенням імунітету, роль мікробіоти та пробіотиків у формуванні та підтримці імунітету" 5 листопада 2014, Київ // // Імунологія та алергологія. Додаток. – 2015 - №1. – С. 9–10.

23. Гуржій О.О., Чічур Л.А., Мальцев Д.В., Ганюк О.С. Клінічний випадок токсоплазменного хоріоретиніту у пацієнта з генетично детермінованою дисфункцією клітинного імунітету. Науково-практична конференція офтальмологів з міжнародною участю Сучасні методи діагностики і лікування вітроретинальної патології, 16-17 червня 2016 р., Львів, Україна. С. 41-42.

24. Мальцев Д.В. Імунологічні аспекти патогенезу розладів спектру аутизму у дітей з дефіцитом фолатного циклу і ефективність імуноглобулінотерапії. Матеріали тез доповідей Міжнародного науково-методологічного семінару з майстер-класами Мистецтво дарує майбутнє. Забезпечення права на гідне життя дітей з особливими потребами. 24 травня 2016 року, Київ, Україна, С. 33-34.

25. Maltsev D.V. The genetic deficiency of folate cycle deficiency and autistic spectrum the relationship with immunodeficiency, demyelination and i/v immunoglobulin effectiveness. Textbook of abstracts. 2nd Congress of the European Academy of Neurology, Copenhagen, Denmark, May 28-31 2016. P. 123.

26. Мальцев Д.В. Эффективность иммунотерапии при дефиците естественных киллеров и/или естественных киллерных Т-лимфоцитов у людей. Матеріали тез доповідей науково-практичної конференції «Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика, лікування хламідіозу і TORCH-інфекцій)» (23-24 листопада 2016 року, м. Київ) // Імунологія та алергологія. Додаток. – 2016. – №1. – С. 6–7.

27. Maltsev D.V., Koliadenko N.V. Etiopatogenetic basis of development of rehabilitation potential in patients with Rett syndrome // Textbook of materials of International Conference on Mental Helth Care. Global challenges of XXI century. P. 34-35.

28. Коляденко Н.В., Мальцев Д.В. Соціальні проблеми сімей, які виховують дітей із важкими інвалідизуючими захворюваннями // Науковий часопис. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українське суспільство: контури інновацій. - 2017. – Випуск 4. – С. 32-33.

29. Мальцев Д.В. Ефективність комбінованої імунотерапії Пропесом та Інфламафертином при дефіциті природних кірців та природних кілерних Т-лімфоцитів, асоційованих з генетичним дефіцитом фолатного циклу // Матерали Науково-прпактичної конференції «Нові досягнення в імунології та алергології», 15-16 вересня 2017 року, м. Київ. // Ж. Імунологія та алергологія. – 2017. - №1-2., 48 с.

30. Maltsev D.V. Efficiency of High-dose I/V Immunoglobulin Therаpy in Children with Autism Spectrum Disorders Associated with Genetic Deficiency of Folate Cycle Enzymes // Proceedings of the 4th Neurological Disorders Summit (NDS-2018), July 23-25, Los Angeles, USA.

31. Мальцев Д.В. Эффективность и безопасность ритуксимаба для подавления антинейронального аутоиммунитета у детей с аутистическим спектром, ассоциированным с генетическим дефицитом фолатного цикла // 3 Національний конгрес з імунології, алергології та імунореабілітації, 17-19 квітня 2018, м. Дніпро.

32. Мальцев Д.В. Эффективность цереброкурина в реабилитации детей с расстройствами спектра аутизма, ассоциированными с генетическим дефицитом фолатного цикла // І-а Міжнародна науково-практична конференція «Особливі сім'ї з особливими дітьми», 11 грудня 2018 року, м. Київ.

33. Мальцев Д.В. Діагностика і лікування вторинної гіпогаммаглобулінемії у дітей // Міжнародна конференція «Аутоімунні, алергічні, імунодефіцитні хвороби та імунні конфлікти: сучасна діагностика та терапія», 28-30 листопада, м. Львів.

34. Мальцев Д.В. Ступенчатый подход к проведению противовирусной терапии при хронических реактивированных инфекциях, вызванных HHV-6 и HHV-7, у пациентов с синдромом хронической усталости // Науково-практична он-лайн конференція з міжнародною участю "Актуальні питання прикладної імунології і алергології, м. Київ, 15 жовтня 2020 року, Журнал "Імунологія та алергологія: наука і практика": Додаток №1, 2020. - С. 7-9.

35. Мальцев Д.В. Эффективность артесуната в лечении хронической реактивированной HHV-7-инфекции у людей // Матеріали Другого національного форуму імунологів, алергологів, мікробіологів та спеціалістів клінічної медицини, присвячений 175-річчю з дня народження І.І. Мєчнікова, м. Харків, 16-17 вересня 2020 року. - С. 58-60.

36. Мальцев Д,В., Мельник Л.И. Эффективность дополнительной терапии трансфер фактором при избирательном дефиците NK- и NKT-клеток у пациентов с генетическим дефицитом фолатного цикла // Матеріали Другого національного форуму імунологів, алергологів, мікробіологів та спеціалістів клінічної медицини, присвячений 175-річчю з дня народження І.І. Мєчнікова, м. Харків, 16-17 вересня 2020 року. - С. 60-62.

37. Мальцев Д.В. Дослідження ефективності рибавірину при хронічній реактивованій ТТV-інфекції. Конференція «Акутальні проблеми внутрішньої медицини; діагностика і лікування», 17 лютого 2021 року, м. Київ.

38. Мальцев Д.В. Результаты испытания изопринозина при ТТV-инфекции (материалы III-го конгресса по иммунологии, г. Харьков, май 2021 года).

39. Мальцев Д.В. Порівняння ефективності валацикловіру, валганцикловіру та артесунату при хронічних реактивованих HHV-6- і HHV-7-інфекціях (материалы III-го конгресса по иммунологии, г. Харьков, май 2021 года).